DİL ÖĞRETİM PROGRAMI VE SINAV YÖNERGESİ

T.C.
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
TÜRKÇE VE YABANCI DİL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (GRÜ TÖMER)
DİL ÖĞRETİM PROGRAMI VE SINAV YÖNERGESİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam
Madde 1- Bu yönergenin amacı, Giresun Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezinde Türkçe ve yabancı dil öğretimine ilişkin yürütülecek programların yöntemine, faaliyet alanlarına, öğrenci kabulüne ve sınavlarına ilişkin esasları belirlemektir.

Dayanak
Madde 2- Bu Yönerge 22/07/2012 tarihli ve 28361 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Giresun Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 3- Bu Yönerge’de geçen;
Üniversite: Giresun Üniversitesini,
Rektör: Giresun Üniversitesi Rektörünü,
Müdür: Giresun Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,
Müdür Yardımcısı: Giresun Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısını,
Senato: Giresun Üniversitesi Senatosunu,
GRÜ TÖMER: Giresun Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezini,
GRÜ TÖMER Yönetim Kurulu: Giresun Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,
Öğretim Programı: Giresun Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezinde yürütülen Türkçe ve yabancı dil kurslarını,
Kursiyer: Giresun Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezinde yürütülen kurslara katılan kişileri,
Öğretim Elemanı: Giresun Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezinde yürütülen öğretim programlarında öğretim faaliyetlerini yürüten kişileri,
Eğitim Koordinatörü: Giresun Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Programı Koordinatörünü,
Diploma: Giresun Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezinde yürütülen Türkçe veya yabancı dil öğretim programına katılarak devam şartlarını yerine getiren başarılı kursiyerlere verilen belgeyi ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğretim Programlarına İlişkin Esaslar
Öğretim Programının Açılması, Süresi ve Şekli

Açılacak Öğretim Programları ve İçerikleri:
Madde 4- GRÜ TÖMER’de hangi öğretim programlarının açılacağı gelen istekler dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Başvuru sayısı 8’in altında olan kurslar açılmaz; ancak Yönetim Kurulunun önerisi ile başvuru sayısı 8’in altında olan kurslar da açılabilir.
Madde 5- (a) Türkçe öğretim programlarına başvuran kursiyerlerin hangi seviyeden Türkçe öğrenimine başlayacaklarını tespit etmek amacıyla seviye tespit sınavı uygulanır. Açılan öğretim programlarında, kursiyerlere tespit edilen dil seviyelerine göre yerleştirildikleri kurlara uygun öğretim uygulanır.
(b) Öğretim programlarında verilecek derslerin içerikleri, Avrupa Konseyi Modern Diller Bölümünce hazırlanan Yabancı Dil Yeterliliği Ölçütlerinde belirlenen becerileri kazandırmaya uygun olarak hazırlanır.
Madde 6- (a) GRÜ TÖMER’de yabancılara Türkçe öğretiminin yanı sıra Türkiye Türkçesi dışındaki dil ve lehçeleri öğretmeye, dil ve iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik kurslar da açılabilir.
(b) Türkçe öğretimi dışında açılacak kursların öğretim süreleri, ders içerikleri, ders saatleri ve sınavları GRÜ TÖMER Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Dil Düzeyleri, Öğretim Süreleri ve Ders Saatleri:
MADDE 7(a) GRÜ TÖMER’de yabancılara Türkçe öğretimi süresi temel düzey A1 (200 saat), A2 (200 saat), orta düzey B1(175 saat), B2(175saat); ileri düzey C1(350 saat) ve akademik Türkçe (60 saat) olarak uygulanır.


 
DİL DÜZEYLERİ KUR SÜRE
Temel Seviye A (A1+A2) 400
Orta Seviye B (B1+B2) 350
İleri Seviye C (C1+) 350
Akademik Türkçe C2+ (Fen ve Sosyal Bilimler) 60

(b) Yukarıda belirtilen beş dil seviyesinin her birinde verilecek derslerin saatleri hakkında Yönetim Kurulu tarafından ek düzenlemeler yapılabilir. Ders saatleri Yönetim Kurulu tarafından artırılıp azaltılabilir.
(c) Geç kayıt yaptıran kursiyerlere eksik olan saatlerin tamamlanması için takviye dersleri verilir. Takviye dersler akademik takvim süresi içinde tamamlanır.

Öğretim Programı Önerilmesi
MADDE 8 – GRÜ TÖMER tarafından açılacak öğretim programları; GRÜ TÖMER veya Üniversite birimlerince talebi olabileceği düşünülen kişi ve kuruluşlara sunulmak üzere, birimlerin ortak katılımıyla, diğer kuruluşlarla iş birliğiyle kamu kurumlarıyla özel veya uluslararası kuruluşlardan gelen talep, bu yönergede belirlenen şartlara göre müdür tarafından GRÜ TÖMER Yönetim Kuruluna önerilir. GRÜ TÖMER Yönetim Kurulunda onaylanan faaliyetlerle ilgili protokol ve sözleşmeleri imzalamaya GRÜ TÖMER Müdürü yetkilidir.

Öğretim Programı Talep Formu
MADDE 9- Türkçe Öğretimi Talep Formu GRÜ TÖMER tarafından resmî internet sitesinde ilan edilir.

Öğretim Programı Açılması
MADDE 10 – Birimler tarafından GRÜ TÖMER’e yapılan Öğretim Programı’na katılım talepleri GRÜ TÖMER Müdürlüğü tarafından incelenir, gerekli değişiklik önerileri dikkate alınarak programa son şekli verilir.
Öğretim Programlarının İlan Edilmesi
MADDE 11 –  (a) GRÜ TÖMER Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen programların ilgili çevrelere duyurulması, program önerisini hazırlayan Birim/Birimler/Kuruluş iş birliğiyle planlanır ve program bütçesinde öngörülen tanıtım giderleri çerçevesinde GRÜ TÖMER tarafından ilan edilir. Öğretim programlarının yeri ve tarihi GRÜ TÖMER Müdürlüğünce değiştirilebilir.
(b) GRÜ TÖMER tarafından açılacağı duyurularak kursiyer kayıtları yapılan öğretim programları, program duyurusunda ilan edilen asgari kursiyer sayısına ulaşılamadığı takdirde GRÜ TÖMER Yönetim Kurulu kararı ile iptal edilebilir. Programın iptal edilmesi halinde, daha önce yatırılmış ücretler kursiyerlere iade edilir.
(c) Her yıl düzenli olarak belirli aralıklarla açılması öngörülen öğretim programları GRÜ TÖMER tarafından bir katalogda toplanarak yayımlanabilir.

Öğretim Programının Yürütülmesi                                         
MADDE 12 – Açılacak öğretim programının yürütülmesinden Giresun Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi sorumludur. 

Öğretim Elemanı Seçimi, Görevlendirilmesi ve Sorumlulukları
MADDE 13- (a) Açılacak öğretim programlarında görev yapacak öğretim elemanları Müdür’ün önerisiyle GRÜ TÖMER Yönetim Kurulu tarafından kesinleştirilir. GRÜ TÖMER Müdürü, GRÜ TÖMER öğretim elemanları yeterli sayıda olmaması durumunda öğretim elemanı talebinde bulunabilir. Talep doğrultusunda GRÜ TÖMER’e yapılan başvurular arasından GRÜ TÖMER yönetim kurulu kararı ile öğretim elemanı seçilir.
(b) GRÜ TÖMER müdür ve müdür yardımcılarının verdikleri görev ve sorumlulukları yerine getirir.
(c) GRÜ TÖMER kursiyerlerinin danışmanlık işlemlerini yürütür.
(d) GRÜ TÖMER müdür ve müdür yardımcıları tarafından oluşturulacak komisyonlarda görev alır.
(e) Kursiyerlerin devam/devamsızlık durumunu düzenli olarak tutar.

Eğitim Koordinatörünün Seçimi, Görevlendirilmesi ve Sorumlulukları
MADDE 14- (a) Eğitim Koordinatörü, GRÜ TÖMER öğretim elemanları arasından Yönetim Kurulu tarafından atanır. Öğretim koordinatörü Müdür’ün onayı ile iki yardımcı seçebilir.
(b)  Öğretim plân ve programlarını yapar.
(c)   Öğretim elemanları arasında koordinasyonu sağlar.
 

Öğretim Programına Kayıt İçin İstenen Belgeler ve Öğrenci Belgesi
MADDE 15 – (a) Adayların öğretim programına kayıt yaptırabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri, GRÜ TÖMER kayıt bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir. Söz konusu belgeler:
(1) Yabancı kursiyerler için gerekli belgeler:
2 adet fotoğraf
Pasaport fotokopisi ve çevirisi (fotoğraflı sayfa)
Kurs ücretinin yatırıldığına dair makbuz (Dekont)
Taahhütname

(2)  Türk Kursiyerler için:
2 adet fotoğraf
Kurs ücretinin yatırıldığına dair makbuz (Dekont)
Öğrenci kimlik fotokopisi
Taahhütname

(b) Öğretim programı ücretini yatırıp kayıt olan kursiyerlere öğrenci belgesi verilir. Öğrenci belgesi almak için kursiyerlerin GRÜ TÖMER’e yazılı olarak başvurması gerekir.
(c) Kursiyerin kayıt yaptırdığında seviyelerine uygun sınıf açılmadığı takdirde ön kayıt yapılarak Yönetim Kurulu kararıyla GRÜ TÖMER tarafından Öğrenci Belgesi verilir. Seviyelerine uygun sınıf açıldığında kursiyerler öğretim programına başlar.
(d) Kabul belgesi için başvuran kişiler GRÜ TÖMER tarafından belirlenen ücretini öder. Kabul belgesi için ödenen ücret geri iade edilmez. Kişinin GRÜ TÖMER’e kesin kayıt yaptırması durumunda kabul belgesi için ödediği ücret GRÜ TÖMER kayıt ücretinden düşülür.

Öğretim Programına Devam
MADDE 16 - Kursiyerlerin aşağıda esasları belirtilen devam koşullarını yerine getirmekle yükümlüdürler.
(a) Öğretim programına devam durumu ilgili eğitici tarafından takip edilir. Öğretim elemanı devam durumunu gösteren çizelge ile birlikte yoklama listelerini her programının sonunda GRÜ TÖMER Müdürlüğüne elden teslim eder.
(b) Derslere %70 oranında devam mecburiyeti vardır. Bu oranın altında devam eden kursiyerler başarısız kabul edilir ve kur bitirme sınavına alınmazlar. Devamsızlık yapılan gün ve saatler için kurs ücreti iade edilmez.
(c) Uzun süreli hastalık, kaza, aile fertlerinden birinin vefatı gibi beklenmeyen durumlar nedeniyle devam oranının tamamlanamaması halinde, ilgili katılımcı hakkında bu durumu belgeleyen resmî tutanaklar göz önünde bulundurularak GRÜ TÖMER Yönetim Kurulu tarafından devam durumu hakkında karar verilir.
(d) Yukarıda belirtilen şekillerde Öğretim Programına devam etmeyen kursiyerlerin programla ilişiği kesilir ve kendisine herhangi bir belge verilmez. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Başarının Değerlendirilmesi

Sınavlar ve Değerlendirilmesi:
MADDE 17 – GRÜ TÖMER’de uygulanan sınavlar şunlardır: Türkçe Muafiyet Sınavı, Seviye Tespit Sınavı, Kur Bitirme Sınavı, Diploma Sınavı, Tek Alan Sınavı, Mazeret Sınavı ve TÖMER dışındaki katılımcılar için kur sınavı.

(1) Türkçe Muafiyet Sınavı:
a) Giresun Üniversitesi’nde öğrenim görmek isteyen adayların dil yeterliliklerinin 7. maddenin (a) fıkrasında belirtilen dil seviyelerinden hangisine denk geldiğini belirleyen bir sınavdır.
b) Bu sınava Giresun Üniversitesinde öğrenim görmeyecek, ama dil seviyesini belgelemek isteyen adaylar da sınav ücretini ödemeleri koşuluyla girebilir.
c) Bu sınav, aşağıda belirtilen alanlarda uygulanır:
- Okuma- Anlama
- Sözlü anlatım (konuşma)
- Yazılı anlatım (yazma)
- Dinleme
Sınavda başarılı olmak için 4 beceri alanından (okuma-anlama, konuşma, yazma, dinleme-anlama) alınan notların toplamının en az 70 olması gerekir.
ç) Eğer aday GRÜ TÖMER’de kurs görmeden Giresun Üniversitesinin programlarında öğrenimine devam etmek isterse C1 düzeyinde puanının olması veya aynı düzeyde belgeye sahip olması gerekmektedir.
d) Türkçe Muafiyet Sınavı’na giren Giresun Üniversitesi öğrencilerinden sınav için herhangi bir ücret alınmaz. Sınavı geçemeyen öğrenciler aynı yıl içerisinde tekrar muafiyet sınavına giremezler.
f) Türkçe Muafiyet Sınavı, GRÜ TÖMER Müdürünün önereceği öğretim elemanları arasından Yönetim Kurulunca oluşturulan komisyon tarafından yapılır.
g) Sınav sonuçları adaylara GRÜ TÖMER’in ve/veya üniversitenin genel ağ (internet) sayfasında duyurulur.
h) Sınav sonucunda kursiyerlere herhangi bir belge verilmez. Ancak başka bir üniversitede “dil yeterliliği” olarak kullanılmak amacıyla belge istenildiği takdirde ücret yatırmak koşuluyla bir yıl geçerli olacak şekilde belge hazırlanır.
ı) Sınavın geçerlilik süresi 1 (bir) yıldır.

(2) Seviye Tespit Sınavı;
a) Akademik dönem başında kursların ilk haftasında yapılır. Kursiyerler sınav sonucuna göre kurslardan birine yerleştirilirler.
b) Seviye Tespit Sınavı 100 puan üzerinden değerlendirilir.
  • 50-59 arası puan alan kursiyerler A2,
  • 60-69 arası puan alan kursiyerler B1,
  • 70-84 arası puan alan kursiyerler B2,
  • 85-100 arası puan alan kursiyerler C1 (Akademik Türkçe) sınıflarına yerleştirilir.

(3) Kur Bitirme Sınavı:
a) Her kurun sonunda uygulanan sınavdır.
b) Bir üst kura geçebilmek için 4 beceri alanından (okuma-anlama, konuşma, yazma, dinleme-anlama) not ortalamasının en az 60 olması gerekir.
c) Kur Bitirme Sınavı, GRÜ TÖMER Müdürü’nün önereceği öğretim elemanları arasından Yönetim Kurulunca oluşturulan komisyon tarafından yapılır.
d) Becerilerden birinin başarı puanı 25 tam puan üzerinden 15’in altında olan kursiyerlere ikinci bir sınav hakkı tanınır. İkinci sınavda da başarılı olamayan kursiyerler, aynı kuru tekrar ederler. İkinci sınavın yapılma zamanı Yönetim Kurulunun kararıyla belirlenir.
(4) Diploma Sınavı
(a) Kayıt olunan kursta başarılı sayılabilmek için Sınav Komisyonu tarafından yapılan değerlendirmede aşağıdaki belirlenen alanlarda toplam 100 (yüz) puan üzerinden en az 60 alınması gerekmektedir. Ancak bu alanların her birinden alınacak puan aşağıda belirlenen en az puandan düşük olamaz. En az iki alandan başarısız olan kursiyer diploma sınavında başarısız sayılır. Tek alandan başarısız olan kursiyer tek ders sınavını geçerek diploma alabilir.
 
  En çok En az
Yazma 25 15
Karşılıklı Konuşma 15 9
Sözlü Anlatım 10 6
Okuma 20 12
Dinleme 15 9
Dilbilgisi 15 9
TOPLAM 100 60
(b) Öğretim programı ücretini ödemeyen veya eksik ödeyen kursiyerler diploma sınavına giremez.
(5) Tek Alan Sınavı
Temel Kurs A1, A2; Orta Kurs B1, B2 kurs bitirme sınavlarında ve İleri Kurs C1’de diploma sınavında sadece bir alanda başarısız olan kursiyer, sınavlarının bitiminden itibaren iki hafta içinde ilan edilen bir günde aynı sınav komisyonunca yapılacak tek alan sınavına girer. Bu sınavda başarılı olamayan kursiyer başarısız olduğu kursa tekrar devam etmek zorundadırlar.

(6) Mazeret Sınavı
Dönem sonu sınavlarına haklı ve geçerli sebeplerle katılamayanlar için mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavının hangi tarihte yapılacağı Akademik Takvim’de ilan edilir.

(7) GRÜ TÖMER Dışındaki Katılımcılar İçin Kur Sınavı
GRÜ TÖMER dışından gelen kişilere ücretini yatırmak koşuluyla GRÜ TÖMER öğretim elemanları tarafından diploma veya kur sınavları yapılır.

Diploma ve Katılım Belgesi:
MADDE 18 – (1) GRÜ TÖMER, bu Yönerge hükümlerine göre düzenlenen programlarına kayıt yaptırarak devam ve başarı koşullarını yerine getiren kursiyerlere 7. maddenin (a) fıkrasında belirtilen seviyelerde tamamladıkları kurs düzeyini gösteren bir diploma/başarı belgesi verilir.
(2) Diploma üzerinde, başarı ile tamamlanan programın dili, seviyesi, amacı ve süresi belirtilir.
(3) Bu Yönerge hükümlerine göre başarı koşullarını yerine getiremeyen kursiyerlere, sadece kursa katıldığını belirten bir belge verilir.
(4) Sertifika ve katılım belgesi verilme esasları, sertifikaların geçerlilik süreleri öğretim programlarının özelliklerine göre GRÜ TÖMER Yönetim Kurulunca belirlenir.
(5) Ortak yürütülen programlarda verilecek belgeler protokolle düzenlenir.
(6)  Diploma ve katılım belgeleri dışında, GRÜ TÖMER tarafından verilebilecek yeterlilik ve başarı belgesi gibi belgelendirme talepleri GRÜ TÖMER Yönetim Kurulunca incelenerek karara bağlanır.
(7) Diplomalar Giresun Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından basılır.
(8) Diplomalar müdür ve rektör tarafından imzalanır.

Personel ve Kursiyer Kimlik Belgeleri
MADDE 19-
(1) GRÜ TÖMER’e kayıt yaptıran kursiyerlere TÖMER öğrenci kimlik kartları verilir.
(2) GRÜ TÖMER öğretim elemanlarına TÖMER personel kimlik kartları verilir.
(3) Öğretim elemanlarının ve kursiyerlerin kimlik kartları Giresun Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı tarafından basılır.

Kursiyerlerin Sorumlulukları
MADDE 20 – (1) Kursiyerler, kayıt yaptırdıkları öğretim programlarının genel ve özel koşullarının tümünü kabul etmiş sayılırlar.

İlişik Kesme
MADDE 21 – (1) Aşağıdaki hallerde kursiyerlerin ilişiği GRÜ TÖMER Yönetim Kurulu kararıyla kesilir.
a) Program kayıt ücretinin ödenmemesi,
b) Kopya çekme ve çekmeye teşebbüste bulunulması,
c) Programın işleyişini bozacak fiil ve harekette bulunulması,
d) Devam zorunluluğunun yerine getirilmemesi
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Konulara İlişkin Esaslar
 
Öğretim Programı Ücretleri
MADDE 22– (1) Öğretim Programı Ücretleri
a) GRÜ TÖMER’de öğretim ücretlidir ve dönemlik olarak tahakkuk ettirilir. Dönemlik öğretim ücretleri, yaz okulu ücretleri ve her yıl GRÜ TÖMER Yönetim Kurulu tarafından TL olarak ilan edilir.
b) Kursiyerlerden 1160 saat karşılığı Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ücret tahsis edilir. Bu saat tamamlanana kadar başka ücret talep edilemez.
c) GRÜ TÖMER’e devam eden ve 1160 saati tamamlayan ancak yaz okuluna kalan kursiyerler yaz okulu ücretini %25 indirimli olarak öder.
d) Kursiyerlerden ücret tek seferde alınır. Herhangi bir taksitlendirme yapılmaz.
e) Öğretim programına kayıt yaptırdıktan sonra programdan ayrılan veya programla ilişiği kesilen kursiyere ödediği ücret geri ödenmez. Katılımcı, taahhüt ettiği borcu ödemekle yükümlüdür.
(2) Dışarıdan Sınava Katılacakların Ödeyeceği Ücret
Sertifika sınavına dışarıdan katılacaklar GRÜ TÖMER Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilen ücreti TL olarak ödemek zorundadırlar.

Merkezin Gelir ve Giderleri ve Ücretlendirme Esasları
MADDE 23 – (1) GRÜ TÖMER’in gelirleri aşağıda belirtildiği gibidir:
a) Kurs, öğretim, araştırma, danışmanlık, tercümanlık, çeviri, proje, bilirkişilik ve buna benzer faaliyetler karşılığında sağlanan gelirler,
b) GRÜ TÖMER faaliyetlerinden ve hizmetlerinden yararlanma ücretleri,
c) Her türlü yardım, bağış, vasiyet ve diğer gelirler.

MADDE 24 – (1) GRÜ TÖMER’in giderleri aşağıda belirtildiği gibidir:
a) GRÜ TÖMER’in yürütülmesi için gerekli harcamalar.
b) İnceleme, öğretim ve araştırma hizmetlerinin gerektirdiği harcamalar.
c) Yayın, tanıtma ve reklam giderleri.
d) Her türlü bilimsel toplantı, uygulama ve benzeri faaliyetler için yapılacak harcamalar.
e) Öğretim elemanı giderleri.
f) Yönetim Kurulu kararı ile yapılacak diğer harcamalar

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
 
Telif hakları
MADDE 25  –  Öğretim programlarında, kursiyerlere dağıtılacak ders notlarının telif hakları, ilgili eğitmenlere aittir. Bu tür ders malzemeleri, ilgili eğitmenlerin ve GRÜ TÖMER Yönetim Kurulunun izni olmaksızın kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve katılımcıların yararlanması dışında başka hiçbir amaçla kullanılamaz.

Yönergede Düzenlenmeyen Hususlar
MADDE 26 –  (1)  İşbu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; 04/11/1981 tarihli ve 2547  sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 22/12/2012 tarihli ve 28361 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan GRÜ TÖMER Yönetmeliği hükümleri gözetilerek, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile  Giresun Üniversitesi Senatosu Kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 27– (1) Bu Yönerge Giresun Üniversitesi Senatosu’nun kabulü tarihi itibariyle yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 28 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Giresun Üniversitesi Rektörü yürütür.